Кулокранове

izotech-hp_0005_6-365x262-1.jpg
  • Кулокранове с горно въртене
  • Самоиздигащи се кулокранове
  • Каталози
  • Оперативна програма

Изотех Груп ЕАД разполага с набор от строителни кулокранове на няколко водещи световни марки: SAEZ Cranes, Испания; FM Gru, Италия; TEREX Comedil, Италия, находящи се в складовите ни бази в градовете София и Варна.

Всички необходими монтажно-демонтажни дейности, транспорт, узаконяване и поддръжка се извършват от собствени сертифицирани групи, работещи на територията на цялата страна.

Изпълняваме за Вас и пълно проектно обслужване, изработка на Временна организация на Движението (ВОД), План по Безопастност и Здраве (ПБЗ) и други съпътстващи документи.Разполагаме със следните машини:

***КУЛОКРАНОВЕ ОБОРУДВАНИ СЪС СИСТЕМИ ЗА ХИДРАВЛИЧНО ПЪЛЗЕНЕ:

PEINER MK 200 – 12т. товароносимост, 62м. стрела, до 82м. възможност за издигане

FM Gru 1760 – 10т. товароносимост, 60м. стрела, до 135м. възможност за издигане

FM Gru 1465 – 10т. товароносимост, 65м. стрела, до 126м. възможност за издигане

SAEZ TLS 65 – 6т. товароносимост, 65м. стрела, до 84м. възможност за издигане

PEINER MK 85 – 6т. товароносимост, 50м. стрела, до 88м. възможност за издигане


SAEZ S 52 – 4т. товароносимост, 52м. стрела, до 92м. възможност за издигане

***КУЛОКРАНОВЕ С ГОРНО ВЪРТЕНЕ:

FM Gru 1350 – 6т. товароносимост, 50м. стрела, до 56м. възможност за издигане

SAEZ TL 55 – 5т. товароносимост, 55м. стрела, до 65м. възможност за издигане

SAEZ TL 50 – 5т. товароносимост, 50м. стрела, до 55м. възможност за издигане

SAEZ S 46 – 4т. товароносимост, 46м. стрела, до 75м. възможност за издигане

Изотех Груп ЕАД разполага с набор от строителни кулокранове на няколко водещи световни марки: SAEZ Cranes, Испания; FM Gru, Италия; TEREX Comedil, Италия, находящи се в складовите ни бази в градовете София и Варна.

Всички необходими монтажно-демонтажни дейности, транспорт, узаконяване и поддръжка се извършват от собствени сертифицирани групи, работещи на територията на цялата страна.

Изпълняваме за Вас и пълно проектно обслужване, изработка на Временна организация на Движението (ВОД), План по Безопастност и Здраве (ПБЗ) и други съпътстващи документи.Разполагаме със следните машини:

TEREX Comedil CBR 32 – 4т. товароносимост, 32м. стрела, до 22м. възможност за издигане

SAEZ H32 – 2.5т. товароносимост, 32м. стрела, до 22м. възможност за издигане

FM Gru 1136 – 2т. товароносимост, 32м. стрела, до 22м. възможност за издиганеНа 25.01.2021 г. е сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ №

BG16RFOP002-2.077-1751-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“,  Специфична цел 2.2.: „Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, за изпълнението на Проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” в ИЗОТЕХ КРАНМАШ ЕООД, на обща стойност 112 101.00 лв., от които  112 101.00 лв. представляват безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Европейския фонд на регионално развитие на Европейския съюз (95 285.85 лв.) и от средства от национално съфинансиране от Република България (16 815.15лв.).

Проектът предвижда осигуряването на оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Срокът за реализация на Проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”  е 3 месеца, като успешното му изпълнение ще допринесе за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 чрез осигуряването на продължаването на работата на предприятието посредством достъп до ликвидност за оперативни разходи и ще позволи на ИЗОТЕХ КРАНМАШ ЕООД да стабилизира перспективите за развитието си, като ограничи необходимостта от задлъжнялост към кредитни институции.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ИЗОТЕХ КРАНМАШ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Проект  BG16RFOP002-2.077-1751-C01 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Изотех

Централен офис

(+359) 2 489-9831

(+359) 2 489-9830

office@izotech.com

www.izotech.com

Локации

Нашите офиси
Свържете се с нас

Следвайте ни

За последните новини в сектора и всичко от света на Изотех последвайте ни в социалните мрежи